اتاق سرور استاندارد

براي طراحي و مديريت سيستمهاي تهويه مطبوع در يک Data Center بهتر است که بر طبق استاندارد عمل کنيد . استاندارد  ASHRAE (American Society of Heating , Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) در راستاي همکاريي که با سازمان ساخت تجهيزات IT يک سري توصيه و پيشنهاد درباره دماي هوا در Data Center دارند که در نمودار و جدول زير اين پيشنهادات ارائه شده است .

datacenter1

datacenter2

يکي از نکات مهم توجه به تفاوت بين شرايطي که به شما اجازه داده شده است و شرايطي که به شما پيشنهاد داده مي شود می باشد .

محيط :

در يک ساختمان تجاري محدوده کاري  يا اتاقي که براي ساخت اتاق سرور انتخاب مي شود به دسته هاي زير تقسيم مي شود.

Entrance Facilities (EFs)
Equipment Rooms (ERs)
Telecommunications Rooms (TRs)
Telecommunications Enclosures (TEs)

اين تقسيم بندي ها براي شما زير ساخت  تجهيزات شبکه و کابل هاي موجود را مهيا مي کند .شما مي توانيد اين تقسيم بندي ها را در شکل زير مشاهده مي کنيد.انجمن صنعتي مخابرات گروه بندي ساده اي را براي چيد مان کابين ها در اتاق سرور ها اتخاذ کرده است .طي اين تقسيم بندي سرورها بر اساس عملياتي که انجام مي دهند گروه بندي شده و در کابين ها قرار مي گيرند .

datacenter3

فضاي اختصاص داده شده به اتاق سرورها نسبت به فضاي کل ساختمان به شرح زير است :

ورودي اتاق سرور بايد معادل ورودي يک ساختمان نجاري باشد .
MDA(Main Distribution Area): منطقه توزيع اصلي در اتاق سرورها معادل اتاق تجهيزات در يک ساختمان تجاري است.
HAD(Horizontal Distribution Area): منطقه توزيع افقي در يک اتاق سرورها معادل اتاق ارتباط يا قسمت ارتباطات در يک ساختمان تجاري است.
ZDN(Zone Distribution Area): منطقه توزيع ناحيه اي در يک اتاق سرور معادل با نقطه تثبيت در يک ساختمان تجاري است.
EDA(Equipment Distribution Area): منطقه توزيع تجهيزات در يک اتاق سرور معادل با منطقه کاري در يک ساختمان تجاري است .

ترکيبي از فضاي اختصاص داده شده به MDA , HAD , ZDA , EDA به اتاق کامپيوتر در ساختمان اشاره مي کند .

datacenter4

گذرگاه ها:

در يک  اتاق سرور براي اتصال بين تجهيزات شبکه و مراکز داده سه نوع گذر گاه وجود دارد:

گذرگاه هاي گردش هوا
گذرگاه هاي کابل هاي برق
گذرگاه  هاي کابل هاي شبکه

پيش نهاد مي شود که گذر گاه مربوط به کابل هاي را با فاصله از هم قرار دهيد مثلا گذرگاه مربوط به کابلهاي برق را از بالا و کابلهاي مربوط به شبکه را از کف اتاق عبور دهيد البته اگر در شرايطي هستيد که مجبور هستيد هر دو کابل را از يک مکان عبور دهيد بهتر است کابلها را با فاصله و با استفاده از جدا کننده نصب کنيد.

TIA پيش نهاد ميکند که اگر کابل برق مورد نظر شما داراي محافظ بود حداقل فاصله بين کابل برق و کابل شبکه بايد 10 سانتي متر باشد در صورتي که کابل شما روکش محافظ نداشت اين فاصله بايد دو برابر مي شود.
علاوه بر اين TIA پيشنهاد ميکند که کابين ها را در اتاق سرور بر اساس رديف مرتب کنيد .در اين چيدمان پيشنهاد شده است که مانند شکل زير جلوي رک ها را در يک رديف قرار داده و راهرو سرد را به وجود بياوريد و قسمت هاي پشت  سررها که در مقابل هم قرار مي گيرند راهرو گرم را به وجود مي اورند .در باره نحوه کابل زدن نيز پيشنهاد مي شود که کابلهاي برق را که داراي چگالي کمي هستند را از طزيق راهرو سرد به دستگاه متصل کنيد و کابل هاي شبکه را که داراي چگالي زيادي هستند را از سمت راهرو گرم به دستگاه مورد نظر متصل کنيد .

datacenter5

Cabinets

توصيه مي شود که اتفاع براي هر رک 2.1 m  باشد .
توصيه مي شود فضاي لازم براي انتقال هوا مربوط به هر رک از جلو 1.2 m  و در پشت کابين 1 m است .
در هر رديف از رک براي مديريت کابل هاي عمودي بين هر رديف و قفسه مجاورش بايد 250 mm  فاصله باشد اين فاصله براي آخرين رديف 150 mm کافي است .

1,488
۰
۲ بهمن ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم