انتقال تماس های ورودی به صف در الستیکس 1

Ring strategy را به چندین بخش تقسیم میکنند و هدف ان این میباشد داخلیها یا لیستی از شمارهایی که ما در نظر گرفته ایم چگونه زنگ بخورند در زیر به توضیح هر کدام میپردازیم

Ringallv2 : در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیهایی) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند و هنگامی که شماره ای که درابتدای لیست از حالت مشغول بودن خارج میشود بلافاصله با ور داشتن گوشی میتواند با تماس گیرنده صحبت کند به شرط اینکه شمارهای بعدی در لیست جواب تماس را نداده باشند همانند شکل زیر

22

ایتدا هر دو داخلی(100-200) با هم زنگ میخورند هر کی دردسترس بود بر میدارد

Ringall :در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند

Ringall-prim : یعنی اگر شماره ای در دسترس نبود یا مشغول بقیه هم زنگ نخورند در غیر این صورت همانند ringall با تماسها برخورد میشود

Hunt : در این مورد با توجه به ترتیی که در لیست قرار دارد شروع به زنگ خوردن میکند بعنوان مثال اگر اولین شماره لیست در دسترس نبود به دومی میرود ودر همین زمان شماره اولی دیگر زنگ نمیخورد این کار تا اخرین شماره ادامه پیدا میکند تا یه شماره تماس را پاسخ دهد

Hunt-prim : یعنی اگر اولین شماره در دسترس نبود بقیه هم زنگ نمیخورد وگرنه همانند حالت hunt برخورد میشود

Memoryhunt : شبیه حالت hunt میشود با این تفاوت که اگر اولین شماره جواب نداد به دومی میرود در این همین زمان شماره اولی اگر اماده باشد دوباره شماره اولی زنگ میخورد .اگر کسی جواب ندهد همینجور به شمارهای دیگه میرود تا یکی پاسخ دهد. برای اینکه شمارهای قبلی زنگ نخورند گوشی مربوطه را دوبار قطع میکنیم(یعنی یک بار کلید قرمز میزنیم تماس قطع میشود ولی دوباره تماسها وصل میشود یک بار دیگه کلید قرمز فشار میدهیم تا دیگه زنگ نخورد) و شمارهای بعدی زنگ بخورند

Memoryhunt-prim : اگر شماره اول در دسترس نبود بقیه شمارها هم زنگ نمیخورد در غیر اینصورت مشابه به حالت memoryhunt با ان تماس رفتار میشود

Firstavilable : اولین شماره ای که در لیست در دسترس بود را میگیرد و در اینجا ترتیب شمارها بسیار مهم است یعنی ابتدا وضیعت شماره اولی بررسی میکند اگر در دسترس نبود شماره ی بعدی زنگ میخورد و اگر انتظار تماس (call waiting) برای شماره ای فعال باشد در دسترس تلقی میشود هر چند در حال مکالمه باشد

Firstnotonphone : اولین شماره ای که در لیست بطور کامل در دسترس باشد زنگ میخورد در این حالت تنظیمات مربوط به انتظار (call waiting) مد نظر قرار نمیگیرد.

611
۱ دیدگاه
۲۷ اردیبهشت ۹۳

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم