انواع آدرس های IP

IP Address

آدرس IP ،  يک آدرس منطقی سی و دو بيتی است که می تواند  يکی از انواع زير باشد :

 • Unicast . يک آدرس IP از نوع  Unicast ، به يک اينترفيس شبکه متصل شده به يک شبکه مبتنی بر IP  نسبت داده می شود.  آدرس های IP از نوع Unicast در ارتباطات “يک به يک” ( One-To-One) استفاده می گردند .
 • Broadcast . يک آدرس IP از نوع Broadcast بمنظور پردازش  توسط هر گره موجود بر روی سگمنت يکسان  شبکه ، طراحی شده است . آدرس های IP از نوع Broadcast در ارتباطات از نوع “يک به همه ” ( one-to-everyone ) ، استفاده می گردند .
 • Multicast . يک آدرس IP از نوع Multicast ، آدرسی است که يک و يا چندين گره را قادر به گوش دادن به سگمنت های مشابه و يا متفاوت می نمايد. آدرس های فوق ،ارتباط از نوع  “يک به  چند” (one-to-many ) را فراهم می نمايند .

نمايش آدرس IP

آدرس IP ، يک مقدار سی و دو بيتی است که کامپيوترها  با مهارت خاصی از آن بمنظور انجام عمليات خود در يک شبکه کامپيوتری مبتنی بر TCP/IP استفاده می نمايند . انسان در مقابل استفاده از يک عدد باينری سی و دو بيتی که بخاطر سپردن آن همواره مشکل خواهد بود ، از سيستم دهدهی  ، استفاده می نمايند .  ( استفاده از سيستم دهدهی  در مقابل سيستم باينری  ) . بدين دليل برای نمايش يک آدرس IP از شکل دهدهی (  decimal ) آن استفاده می گردد.آدرس های  IP سی و دو بيتی از بيت با ارزش بالا بسمت بيت با ارزش پائين ، به چهار واحد هشت بيتی ( گروه هشتگانه )  که به هر يک از آنان  Octet  گفته می شود ، تقسيم می شوند . آدرس های IP معمولا” بصورت چهار octet  دهدهی  که توسط يک نقطه از يکديگر جدا می گردند ، نوشته می شوند . مدل نمايشی فوق را  Dotted Decimal  می گويند . مثلا” آدرس IP :   00001010000000011111000101000011، پس از تقسيم به چهار Octet ( گروه هشتگانه )  ، بصورت زير نمايش داده می شود:

00001010  00000001  11110001  01000011

هر Octet ( گروه هشتگانه )  در ادامه به يک عدد دهدهی  تبديل و پس از جداسازی آنان توسط نفطه از يکديگر بصورت زير نمايش داده می شوند :

10.1.241.67

يک آدرس عمومی IP بصورت  w.x.y.z  نشان داده می شود :

IPaddress

تبديل از باينری به دهدهی

بمنظور تبديل يک عدد باينری به معادل دهدهی ، باتوجه به ارزش مکانی هر رقم از  توان های متفاوت دو استفاده می گردد .در چنين حالتی در صورتيکه يک رقم دارای مقدار يک باشد ، از معادل ارزش مکانی آن ( توان های متفاوت دو ) استفاده می گردد.  شکل زير يک عدد هشت بيتی و ارزش مکانی هر رقم با توجه به موقعيت آن در عدد باينری را نشان می دهد .

IPConversion

مثلا” ، عدد هشت بيتی 01000011 ، معادل 67 ( 1 + 2 + 64 ) می باشد . حداکثر عددی را که می توان توسط هشت بيت نشان داد ( 11111111 ) ، 255 است ( 1+2+4+8+16+32+64+128) .

تبديل از دهدهی به باينری

برای تبديل يک عدد دهدهی  به باينری ، عدد دهدهی  را بمنظور آگاهی از وجود توان های متفاوت دو و از بيت با ارزش بالا ، آناليز می نمائيم . از بيت با ارزش بالاتر شروع می کنيم ( 128 ) ،در صورتيکه مقدار مربوط در عدد دهدهی موجود باشد ، بيت مورد نظر در آن موقعيت معادل يک در نظر گرفته خواهد شد . مثلا” عدد 211 شامل حاصل جمع اعداد 128 ، 64 ، 16 و 2 است ، بنابراين شکل باينری آن بصورت 11010011 خواهد بود .

آدرس IP از نوع  

يک آدرس منحصر بفرد برای گره های موجود در يک شبکه مبتنی بر پروتکل TCP/IP  بوده و از دو بخش  مشخصه شبکه ( network ID ) و مشخصه ميزبان ( host ID ) ، تشکيل می گردد .

 • مشخصه شبکه ( network ID )  و يا آدرس شبکه ،  گره هائی را که بر روی شبکه منطقی يکسانی قرار دارند ، مشخص می نمايد . در اکثر موارد،  يک شبکه منطقی مشابه يک سگمنت فيزيکی شبکه بوده که محدوده های مرزی آن توسط آدرس IP روترها  تعريف می گردد . در برخی موارد ، چندين شبکه منطقی بر روی شبکه فيزيکی يکسانی وجود داشته که از روشی با نام Multinetting استفاده می نمايند. تمامی گره ها در يک شبکه منطقی يکسان ، مشخصه شبکه ( Network ID ) يکسانی را به اشتراک می گذارند . در صورتيکه تمامی گره ها بر روی يک شبکه منطقی يکسان  ، بدرستی  پيکربندی نگردند (عدم لحاظ نمودن مشخصه شبکه يکسان)  ، عمليات روتينگ و عرضه بسته های اطلاعاتی با مشکل مواجه خواهد شد . مشخصه شبکه ، می بايست منحصر بفرد در نظر گرفته شود.
 • مشخصه ميزبان ( host ID )  و يا آدرس ميزبان ، يک گره موجود در شبکه را مشخص می نمايد . يک گره می تواند يک روتر و يا يک ميزبان ( يک ايستگاه کاری ، سرويس دهنده و يا ساير سيستم های مبتنی بر TCP/IP ) باشد . مشخصه ميزبان ، می بايست در هر سگمنت شبکه منحصر بفرد باشد .

شکل زير ، نمونه ای  از يک آدرس IP  بهمراه مشخصه های  شبکه و ميزبان را نشان می دهد :

IPaddress1

کلاس A

آدرس های کلاس A ، برای شبکه هائی که دارای تعداد بسيار زيادی ميزبان می باشند،  طراحی شده است ( ايجاد تعدادی اندک از شبکه هائی که دارای ميزبانان زيادی می باشند ) . بيت با ارزش بالا مقدار صفر را دارا خواهد بود . اولين گروه هشتگانه ( اولين octet ) ، بعنوان مشخصه شبکه و آخرين بيست و چهار بيت (  سه octet بعد) بعنوان مشخصه ميزبان تعريف می گردد . شکل زير ساختار آدرس های کلاس A را نشان می دهد .

ACalss

کلاس B

آدرس های کلاس B ، برای شبکه هائی با ابعاد متوسط که دارای تعداد متوسطی ( نه خيلی زياد و نه خيلی کم ) از ميزبانان می باشند ، طراحی شده است ( ايجاد تعدادی متوسط از شبکه هائی که دارای ميزبانان متوسطی می باشند ). دو بيت با ارزش بالا ، دارای مقدار 10 می باشد . اولين شانزده بيت ( دو octet  اوليه ) بعنوان مشخصه شبکه و آخرين شانزده بيت ( دو octet آخر) بعنوان مشخصه ميزبان در نظر گرفته می شوند. شکل زير ساختار آدرس های کلاس B را نشان می دهد .

BCalss

کلاس C

آدرس های کلاس C برای شبکه های کوچک که دارای تعداد اندکی از ميزبانان می باشند ، طراحی شده است .( ايجاد تعدادی زيادی از شبکه هائی که دارای ميزبانان اندکی می باشند) . سه بيت با ارزش بالا  ، دارای مقدار 110 می باشد . اولين بيست و چهار بيت ( سه octet اوليه ) بعنوان مشخصه شبکه و هشت بيت آخر ( آخرين Octet ) بعنوان مشخصه ميزبان در نظر گرفته می شوند. شکل زير ساختار آدرس های کلاس C را نشان می دهد .

  CCalss

کلاس های آدرس دهی اضافه  : علاوه بر کلاس های آدرس دهی B ,A و C ، با توجه به ضرورت های مربوطه کلاس D و E ، نيز تعريف شده اند .

کلاس D  :

آدرس های کلاس D بمنظور Multicast  طراحی شده اند . چهار بيت با ارزش بالا، دارای مقدار 1110 می باشد. بيست و هشت و بيت بعد بمنظور آدرس های multicast  در نظر گرفته شده است . 

کلاس E  :

آدرس های کلاس E ، آدرس های رزو شده برای استفاده آتی می باشند . پنج بيت با ارزش بالا، دارای مقدار 11110 می باشد .

loopbak

قوانين مشخصه شبکه ( Network ID)

در زمان استفاده از مشخصه شبکه ،  قوانين زير رعايت می گردد:

 • مشخصه شبکه نمی تواند با 127 بعنوان اولين Octet آغاز گردد . تمامی آدرس های IP:  127.x.x.x  ،  بعنوان آدرس های Loopback رزو شده می باشند .
 • تمامی بيت های مشخصه شبکه ، نمی تواند ارزش يک را داشته باشد. مشخصه های شبکه که مقدار تمامی بيت های آن يک است ، بمنظور آدرس های Broadcast رزو شده اند .
 • تمامی بيت های مشخصه شبکه ، نمی تواند ارزش صفر را داشته باشد. مشخصه های شبکه که مقدار تمامی بيت های آن صفر است ، يک ميزبان بر روی شبکه محلی را مشخص می نمايند.
 • مشخصه شبکه در شبکه های مبتنی بر IP عمومی ، می بايست منحصربفرد باشد .

قوانين مشخصه های ميزبان  (Host ID)

در زمان استفاده از  مشخصه ميزبان ، قوانين زير رعايت می گردد :

 • تمامی بيت ها ی مشخصه ميزبان ، نمی تواند ارزش يک را داشته باشد . مشخصه های ميزبان که مقدار تمامی بيت های آن يک است ، برای آدرس های Broadcast رزو شده اند .
 • تمامی بيت های مشخصه ميزبان ، نمی تواند ارزش صفر را داشته باشد.مشخصه های ميزبان که مقدار تمامی بيت های آن صفر است ، برای ارائه IP مربوط به مشخصه های شبکه ، رزو شده اند .
 • مشخصه ميزبان می بايست در شبکه، منحصر بفرد باشد .

آی پی در کل به دو دسته ولید (Valid) و (Invalid) تقسیم می شوند به شکل زیر :

Valid … کلیه آی پی هایی که بتوان روی کارت شبکه ست کرد .

Invalid … کلیه آی پی هایی که نتوان در کارت شبکه ست کرد را اینولید می نامند .

 1. 127.0.0.1 که LoopBack نام داره و مخصوص کامپیوتر است .
 2. 10.0.0.0 که Net ID Address می نامند .
 3. 255.255.255.255 که BroadCast می نامند . در خصوص این آی پی توضیح بدم می دانیم که آی پی دو قسمته به نام های Net ID و Host ID … شرط این است که Net باید دارای بیت های 1 باشد و مهم نیست که بیت های Host عدد 1 باشد ولی در Host ID شرط BroadCast بودن داشتن بیت های 1 در Host است پس کلیه بیت ها در BroadCast برابر 1 بوده یه در سیسان دهدهی برابر 255 می باشد.

Public … کلیه آی پی هایی که در دنیای اینترنت واقعی به صورت مستقیم قابل دسترس هستند و به درد کسانی میخوره که نیاز دارند سرویسی نظیر Web Server رو Publish یا راه اندازی کنند .

Private … به معنای خصوصی است و کلیه آی پی هایی که در شبکه های Local یا بر مبتنی بر LAN از آنها استفاده شده و در اینترنت قابل دسترس نیستند . که شامل دسته زیر می باشد :

 1. 192.168.0.1 الی 192.168.0.255 که 255 گره ایجاد می شود و در کلاس C قرار می گیرد (192-224)
 2. 172.16.0.0 الی 172.31.255.255 که در کلاس B قرار می گیرند (128-192)
 3. 10.0.0.1 الی 10.255.255.255 که در کلاس A قرار می گیرند (1-128)
 • توجه کنید که آی پی های Private بر روی شبکه ست می شوند و آی پی های Invalid بر روی شبکه ست نمی شوند.
 • آی پی های Private و Public هر دو Valid هستند چون روی کارت شبکه (Nic) ست می شوند . ولی از لحاظ اعتباری آی پی های Public در اینترنت شناخته می شوند و آی پی های Private فقط Local هستند .
 • آی پی های Private همان آی پی های Invalid نیستند .
5,797
۶ دیدگاه
۱۹ دی ۹۲
برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم

دیدگاه کاربران

 • سلام .ایول .دمت گرم خیلی خوب توضیحوندی.

 • سلام خسته نباشید
  از اینکه اطلاعات مفید پایه را به صورت رایگان به اشتراک میزارید بسیار سپاس گذارم.
  مطالب فوق بسیار قابل درک بود.

 • تیرداد
  آذر ۲۷, ۱۳۹۴

  بسیار مفید و مفهوم بود .
  و البته با لحنی کاملا شفاف و رسانا
  موفق باشید

 • سلام خسته نباشید
  بسیار عالی و قابل فهم !
  اما برای من جایی واسه یه سوال باقی گذاشت !
  درسته که میگیم به یه هشت بیتی یک اکتت می نامیم
  یک اکتت هم 255 است
  و تعداد یکها نشان دهنده net هست !
  چرا در کلاس a یک اکتت اول مربوط به نت هست ولی تعداد شبکه های که داریم بین 1-126 است با این وجود که ما 254 نت داریم
  با تشکر

  • فرزانه تقدیسی
   بهمن ۸, ۱۳۹۴

   با سلام
   توی کلاس A که از 8 بیت موجود 1 بیت اون برای شبکه جدا شده شما 7 بیت برای IP دادن موجود دارید و نهایتا تعداد اعدادی که با 7 بیت میتونید ایجاد کنید بین 0-127 است.
   زمانی که تمامی 7 بیت صفر باشند نشاندهنده Network است و این عدد به عنوان IP قابل استفاده نیست پس شروع اعداد از 1 است.
   و زمانی که تمامی 7 بیت ما 1 باشند نشاندهنده Loop back بوده که این عدد نیز به عنوان IP قابل استفاده نیست پس اخرین IP ما که در شبکه قابل استفاده است 126 می باشد.
   در نتیجه با 7 بیت میتوان یک رنج ip بین 1-126 داشت.

 • رضا محمدی
  آذر ۲۲, ۱۳۹۵

  با عرض سلام میشه در خصوص IP کلاس D . نحوه پیکر بندی و … برای بنده مطالبی را تو سایتتون بزارین
  یا یک منبع موثق و کامل برای دریافت اطلاعات به من معرفی فرمایید.
  با تشکر