تولید برچسب و انتخاب مسیر در MPLS

روش هاي توليد برچسب

1-  Usolicited-Downstream :در اين روش هيچ درخواستي براي اختصاص برچسب داده نمي شود و هر نود از طريق جدول مسيريابي به FEC ها برچسب تخصيص مي دهد.

2-      Downstream-On Demand : در اين روش هر نود از Down Stream خود تقاضا مي کند. در اين روش تنها زماني برچسب اختصاص داده مي شود که درخواست داده شود و در غير اين صورت برچسبي اختصاص داده نمي شود.

روش کنترل توزيع برچسب

1-   Order Control  :در اين روش تاخير زياد است. پيام به صورت Explicit يا صريح درخواست مي شود که همين مانع از وجود حلقه در اين روش شده است. اين روش به موجود بودن Egress‌وابسته است .

2-  Independent Control : اين روش تاخير کم است .يکي ديگر از ويژگي اين روش اين است که هر نود به صورت مستقل عمل ميکند که اين سبب به وجود آمدن حلقه مي شود.اين روش مستقل است و به موجود بودن Egress وابسته نيست. 

عمليات جابجايي برچسب

در MPLS  هر LSR  شبکه از روال هاي جابجايي بر چسب، براي هدايت بسته ها به سمت مقصد نهايي است مي کند. بدين منظور ابتدا بالاترين برچسب موجود در پشته برچسب بسته مورد پردازش قرار مي گيرد. توسط عمليات ILM برچسب فوق به NHLFE نگاشت مي يابد و سپس با کمک اطلاعات موجود پرش بعدي بسته و همچنين نوع عملياتي که بايد بر روي پشته برچسب انجام شود، تعيين مي شود. شکل زير بلوک دياگرام کلي اين عمليات را نشان مي دهد.

نحوه عمليات جابجايي برچسب در مسيرياب هايMPLS

چنانچه بسته ورودي به LSR فاقد برچسب باشد در اين صورت با پردازش بر روي فيلدهاي موجود در سرآيند لايه شبکه کلاس FEC بسته استخراج مي شود و سپس با استفاده از FTN کلاس FEC بسته ورودي به يک NHLFE خاص نگاشت مي يابد. با استخراج NHLFE مي توان پرش بعدي بسته و همچنين نوع عمليات اعمالي بر روي پشته بسته را تعيين نمود.

انتخاب مسير در MPLS

در شبکه MPLS به نحوه انتخاب LSP براي يک کلاس FEC خاص انتخاب مسير گفته مي شود. دو روش مختلف براي اين کار موجود است که عبارتند :

  • مسيريابي پرش به پرش

در اين روش هر LSR شبکه مستقل از ساير LSR ها ، اقدام به تعيين پرش بعدي بسته هاي متعلق به کلاس FEC‌ مي نمايد. امروز در شبکه هاي IP ، از اين روش براي انجام عمليات مسيريابي استفاده
مي شود.

  • مسيريابي صريح

در مسيريابي صريح همه LSR هاي شبکه در انتخاب مسير و پرش هاي بعدي دخالت ندارند بلکه فقط يک LSR خاص که معمولا LSR ورودي يا خروجي شبکه است ، اقدام به تعيين بخشي يا تمام مسير LSP مي کند. در کاربردهايي مانند ،‌مسيريابي نظارتي (Policy Routing) و همچنين مهندسي ترافيک ، از روش مسيريابي صريح استفاده مي شود. در شبکه هاي MPLS ، در زمان اختصاص برچسب ، مسير صريح مشخص مي شود.

721
۰
۱۳ اسفند ۹۲

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم