درباره کنسول مدیریتی نرم افزار Symantec Backup exec

درباره Administration Console

   بعد از اينکه شما صفحه هاي Backup Exec‌ را که شروع کرده بوديد گرفته و بستيد Administration Console‌ظاهر ميشوند. از اين کنسول شما ميتوانيد به همه وي‍‍‍ژگيهاي Backup Exec دسترسي داشنه باشيد

 symantec-admin-consol

صفحه Administration Console‌ اصلي شامل تمام ويژگي هايي بر اساس ليست زير ميشوند:

Menu bar (1
اين منو در Backup Exec به صورت سرتاسر در بالاي صفحه شما ظاهر مي شود. براي نمايش يک منوميتوانيد بر روي آن منو کليد کنيد و يا از ميانبر موجود در صفحه کليد استفاده کنيد. شما ميتوانيد عمليات Backup Exec‌ را تنها با کليد کردن بر روي گزينه ها راه اندازي  کنيد .  بعضي از گزينه هايي که از کنسول انتخاب ميشوند ممکن است در دسترس نباشند براي مثال شما نميتوانيد گزينه Rename‌ را ار منو Edit انتخاب کنيد مگر اينکه شما از قبل انتخاب کنيد که ميخواهيد کدام ايتم را تغيرنام دهيد.

Navigation bar (2

اين نوار در بالاي Menu bar‌ظاهر ميشود و شما را قادر به ديدن Backup Exec Views ميکند.
View ها را ميتوان از طريق اين منو ديد.البته اين منو شامل ليست زير ميشود:

–          Backup : استفاده از اين گزينه بري ايجاد يک Backup Job

–          Restore‌ : استفاده از اين گزينه براي ايجاد يک Restore Job

–          Media Servers‌ : اين گزينه تنها براي شما زمانيView نمايش ميدهد که شما CASO‌(‍Central Admin Server Option) را نصب کنيد. از اين View براي مانيتورينگ و مديريت Media server‌ در CASOاستفاده ميشود(محيط فعال Backup Exec).

–          Job Setup : از اين گزينه براي نمايش Backup جديد ، Restore و Job‌ هاي چرخشي Media‌استفاده ميشود به علاوه از اين گزينه براي راه اندازي بعضي ازJob هاي ابزاري نيز استفاده ميشوند.

–          Job Monitor‌ : از اين گزينه براي نمايش مانيتورينگ job ها و Job History‌استفاده ميشود. از طريق اين View شما ميتوانيد به تقويم Outlook-like job و System Summary‌ دسترسي داشته باشيد.

–          Alerts ‌ : با استفاده از اين View شما ميتوانيد به هشدارها پاسخ دهيد ، تاريخچه هشدارها را مشاهده کنيد ، فيلترهايي براي هشدارها اعمال کنيد و راه اندازي يک سيستم Notification recipients براي دريافت ايميل يا يک پيام زماني که در شبکه هشداري رخ ميدهد.

–          Reports : با استفاده از اين نوع نمايش شما ميتوانيد چاپ کنيد ، ذخيره کنيد و برنامه پاسخ را درباره Media Server  ،عمليات  و ابزارها و رسانه ها استفاده کند . همچنين شما ميتوانيد از اين گزينه براي ساخت يک گزارس دلخواه استفده کنيد. شما ميتوانيد فايل گزارش را در قالبHTML   يا PDF‌ نمايش بدهيد و يا گزارش را در قالب PDF, xml ,html , Microsoft Excel (xls) , Comma Separated value (csv) ذخيره و چاپ کنيد.

–          Devices‌ : از اين گزينه براي نمايش Drive Pools ايجاد شده ،Drive Pool هايي که به صورت آبشاري مرتب شده اند ، پوشه هاي Backup-to-disk‌و دسترسي به صفحه Device Properties‌.

–          Media‌ : استفاده از اين گزينه براي مديريت Media ، ايجاد مجموعه Media  وايجاد Media Location

Task Pane (3

 اين گزينه در سمت چپ Administration Console به صورت پيش فرض نمايش داده ميشود اما ميتوانيد آن را با انتخاي گزينه View‌ و سپس انتخاب گزينه Task Pane ان را مخفي کنيد. به واسطه Task pane‌ شما ميتوانيد يک سري اعمال را شروع کنيد مانند ايجاد يک Backup Job جديد و يا به يک هشدار پاسخ دادن را. موجوديت Task Pane دايناميک است و براساس چيزي که شما از منو Navigation Bar براي نمايش انتخاب ميکنيد تغيير ميکند.بعضي از گزينه ها ممکن است دردسترس نباشند براي فعال شدن انها بايد ابتدا آيتمي را از Console screen  يا يک کار لازم را براي اجرا انتخاب کنيد. به عنوان مثال  شما نميتوانيد گزينه تغيير نام را انتخاب کنيد مگر اينکه شما اول ايتمي را که ميخواهيد تغيير نام دهيد را انتخاب کنيد.

Selection Pane (4  

اين گزينه جايي است که شما ايتمي را براي کار کردن انتخاب ميکنيد مانند انتخاب يک فايل براي Backup  يا Restore

Results Pane (5

Results Pane   يک صفحه بزرگ است که معمولا در سمت راست صفحه به صورت ليست يا درخت اطلاعاتي را درباره ايتم مربوطه که در قسمت Selection Pane انتخاب شده است را نمايش ميدهد .به عنوان مثال اگر شما گزينه Backup-to-Disk Folder‌ را انتخاب کنيد به شما فايلي را که شامل ايم اين فولدر ميشود را نشان ميدهد…..

Preview Pane (6

اين گزينه در سمت راست Administration Console قرار دارد که اطلاعاتي را درباره ايتمي که از ليست يا ساختار درختي انتخاب کرده ايد را نمايش ميدهد. اين گزينه ميتواند با انتخاب View‌و سپس انتخاب گزينه Preview Pane مخفي شود.

Status bar (7

اين گزينه در Administration Console ظاهر ميشود و ميتواند اطلاعاتي را درباره Media Server , jobs Running  و برنامه هاي اجرا شده روي سرور وهشدارها و سرويسها تهيه کند

Columns (8

شما ميتوانيد با Dragging and Dropping موقعيت مکان ستونها را تغيير دهيد به علاوه شما ميتوانيد با راست کليد روي يک ستون ان ستون را انتخاب کنيد ،تنظيمات آن را پيکر بندي کنيد و يا آن را مرتب کنيد . همچنين شما ميتوانيد تغيير بدهيد ورودي هاي يک ستون را با کليد کردن روي عنوان ستون . به عنوان مثال نمايش نامها که بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند .

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم