Backup-Exec و مراحل نصب در يک کامپيوتر محلي

مراحل نصب در يک کامپيوتر محلي(Local Computer)

CD‌ نرم افزار شامل برنامه نصب و راهنماي مراحل نصب ميشود .همچنين شما مي توانيد از نصب برنامه به صورت Upgrade‌ استفاده کنيد اگر نسخه اي را که به اين روش تهيه شده است را در دسترس داشته باشيد .
اگر شما ميخواهيد نرم افزار را به زبان غير انگليسي نصب کنيد  شما بايد SQL Express SP2 را دانلود و نصب کنيد قبل از اينکه نر م افزار را نصب کنيد البته اگر همه موارد زير درست باشد:

–          به عنوان مثال اگر شما بخواهيد از يک Local Backup Exec SQL Express استفاده کنيد.

–          اگر شما SQL Server‌غير انگليسي بخواهيد مثلا براي سيستم که ميخواهيد روي آن Backup Exec نصب کنيد .

به علاوه اگر شما نرم افزارتون را از روي نسخه اي از اين نرم افزار که از زبان غير انگليسي استفاده ميکندUpgrade  کنيد ، شما بايد فايلهاي SQL Express SP2 را از وب سايت Microsoft‌  دانلود کنيد.

نکته : اگر شما Backup Exec‌ را به صورت مستقيم از Terminal Server نصب ميکنيد و يا Media را روي درايو مشترک Shared Drive نصب ميکنيد بايد آنها را با استفاده از مسير UNC نصب کنيد.نصب با Mapped drives‌ اين وضعيت را پشتيباني نميکند.

مراحل نصب :

1)      CD را باز کرده و روي دکمه Installation‌ کليد کرده و سپس روي Start the Backup Exec Installation کليد کنيد.

2)      روي صفحه شروع Next  را کليد کنيد.

3)      گزينه I accept the terms of the license agreement را انتخاب کنيد و روي گزينه Next‌ کليد کنيد.

4)      گزينه Local Install را چک کنيد و روي گزينه Install Backup Exec software and option کليد کنيد.

5)      سپس گزينه Next را انتخاب کنيد.
زماني که شما براي اولين بار نصب ميکنيد و يا Upgrade‌ ميکنيد  نرم افزار پس از اينکه گزينه Next  را انتخاب کرديد به صورت اتوماتيک محيط را چک ميکند.

6)      نتايج حاصل از چک کردن محيط را مرور ميکند.

7)      يکي از کارهاي زير را انجام دهيد:
– اگر پس از چک کردن مانعي براي نصب پيدا نکرد شما ميتوانيد روي دکمه Next‌ کليد کنيد.
– نرم افزار پس از چک کردن سيستم مانعي را براي نصب درست نرم افزار پيدا ميکند .در اين زمان شما بايد روي گزينه Cancel کليد کنيد و از محيط نصب خارج شويد و قبل از ورود براي نصب مجدد از درست بودن مطمعن شويد.

8)      يکي از کارهاي زير را انجام دهيد:
اگر شما براي نصب نرم افزار شماره سريال داريد:
–  وارد صفحه  https://licensing.symantec.com  شويد و در قسمت Activate the Product شماره سريال را وارد کنيد و سيستم براي شما کليد فعال ساز ارسال ميکند .شما براي نصب نرم افزار نياز به کليد فعال ساز داريد و براي بدست آوردن کليد ميتوانيد از هر سيستمي که به اينترنت دسترسي داشت اقدام کنيد .
–   در اين زمان اگر شما کليد فعال ساز را دريافت کرده ايد ميتوانيد وارد گام 9 شويد.
اگر شما براي نصب فعال ساز کليد فعال ساز را داريد:
–  وارد گام 9 شويد.

9)       يکي از گزينه هاي ليست زير را انتخاب کنيد و کليد فعال ساز را وارد کنيد:
وارد کردن کليد فعال ساز به صورت دستي (enter license keys manually):
–  کليد فعال ساز را درون فيلدهاي کليد تايپ کنيد.
–  روي گزينه ADD  کليد کنيد.
–  اين عمل را براي هر کليد فعال ساز که قصد داريد امکانات آنرا نصب کنيد انجام دهيد.
وارد کردن کليد فعال ساز از يک فابل (import license key from a file):
–  روي گزينه Import کليد کنيد.
–  فايل besernum.xml را انتخاب کنيد .
نصب يک نسخه ارزيابي شده (install an evaluation version) :
– صفحه را بدون وارد کردن کليد فعال ساز ترک کنيد.
– وارد گام 10 شويد.

10)   روي گزينه Next  کليد کنيد.
کليد فعال سازي که شما وارد ميکنيد در فايلي به نام besernum.xml  ذخيره ميشود که مکان ان در شاخه Windows  يا WINNT ذخيره ميشود.

11)   امکانات اضافي براي نصب چک کنيد .

12)   يکي از کارهاي زير ر اانجام دهيد:
–  با کليد روي دکمه Change ميتوانيد مسيري را که قرار است نرم افزار روي ان شاخه نصب شود را عوض کنيد.
–  ميتوانيد مسيري را که به صورت پيش فرض پيشنهاد شده است را قبول کرده و به گام 13 برويد.
نرم افزار پيشنهاد ميکند که شما مسير را انتخاب نکنيد.

13)   روي گزينه Next کليد کنيد.

14)   يک User name & Password & Domain  که Backup Exec بتواند با آن کار کند تاييد کنيد و روي دکمه Next کليد کنيد.

15)   روي صفحه ديتابيس نرم افزار کليد کنيد ، يکي از اعمال زير را انجام دهيد و محلي را که قرار است به اطلاعات در آن ذخيره شود را انتخاب کنيد.
صفحه ديتابيس نرم افزار در زمان Upgrades ظاهر نمي شود و شما نميتوانيد در طول دوره Upgrade مکاني را که اطلاعات در آن ذخيره ميشود را عوض کنيد.اگر قصد داريد تا منبعي که اطلاعات در آن ذخيره ميشود را عوض کنيد بايد از BEUtility استفاده کنيد.   82
نحوه ايجاد Backup Exec SQL Express محلي:
–  روي گزينه Create a local Backup Exec SQL Express instance to store the database on کليد کنيد.
–  ميتوانيد با کليد کردن روي گزينه Browse مکان SQL Express را تغيير دهيد.
–  با توجه به گزينه بالا مکان مورد نظرتان را انتخاب کنيد و روي گزينه OK‌کليد کنيد.
استفاده از يک SQL Server2000 يا SQL Server 2005 خارجي :
–  روي گزينه Use an existing SQL Server2000(SP3a or later) or SQL Server 2005 (SP2 or later) instance on the network to store the database on کليد کنيد.
–  نمونه را انتخاب کنيد.
زماني که ميخواهيد Backup Exec  را روي يک ديتابيس خارجي نصب کنيد ، Backup Exec‌ به صورت خودکار تمام سرويسهاي را که در دسترس نيستند را بازيابي ميکند. براي بازيابي ديتابيس اصلي شما بايد انرا با کپي ديتابيس که نرم افزار آنرا به صورت اتوماتيک ايجاد ميکند جايگزين کنيد.

16)   روي گزينه Next  کليد کنيد.
در اين زمان نرم افزار تلاش ميکند تا با ديتابيس ارتباط برقرار کند.

17)   اگرصفحه ديتا بيس ظاهر شد.گامهاي زير را اجرا کنيد تا مکاني که فايلهاي SQL Express SP2 در انجا نصب شده اند را شناسايي کند.
–  روي گزينه Browse‌ کليد کنيد.
– مکانيت را به جايي که فايلهاي SQL Express SP2 setup file را دريافت کرده ايد هدايت کنيد.
– روي دکمه OK ‌ و سپس روي دکمه Next ‌ کليد کنيد.

18)   اگر درخواست کرد که راه اندازهاي وسائل را نصب کنيد بايد راه انداز را براي Tape storage devices‌ که به سرورمتصل هستند نصب کنيد و سپس روي گزينه Next کليد کنيد.
پيشنهاد ميشود که ازSymantec device driver ‌ براي نصب تمام Tape drives  استفاده کنيد .

19)   اگر ميخواهيد اطلاعات يا تنظيمات اضافي نصب کنيد ميتوانيد گزينه هاي مورد نظر را انتخاب کنيد و سپس روي گزينه Next ‌ کليد کنيد.

20)   در اينجا شما ميتوانيد گزارشي درباره مراحل نصب بخوانيد و سپس روي گزينه Install‌کليد کنيد .
مراحل نصب حدود چند دقيقه طول ميکشد تا کامل شود.در طول دوره نصب ممکن است که نوار نشان دهنده ميزان پيشرفت چندين دقيقه تکان نخورد.

21)   زماني که دوره نصب کامل شد ، شما ميتوانيد Live Update را اجرا کنيد و يک Shortcut از برنامه ايجاد نماييد.

22)   روي گزينه Finish  کليد کنيد و پنجره نصب را ببنديد.

23)   اگر پيام Restart‌ کردن سيستم ظاهر شد ،سيستم را براي پيکربندي موثرتر Restart  کنيد.

پروسه نصب يک فايل با نام bkupinst.htm‌ ايجاد ميکند که در شاخه اي که نرم افزار را نصب کرده ايد قرار دارد.اين فايل هر خطايي که در طول دوره نصب با آن برخورد کرده ايد را ليست ميکند.آخرين خط ورود را نشان ميدهد اگر که نرم افزار با موفقيت نصب شده باشد و اگر سيستم شما Reset شده باشد.

نصب Backup Exec Option ‌ در يک کامپيوتر محلي

شما ميتوانيد يک سري گزينه هاي اضافي روي سيتمتان در زمان نصب برنامه نصب کنيد.
با اين حال اگر شما Backup Exec   را قبلا نصب کرده ايد و حال قصد داريد امکانات اضافي را به آن بيفزاييد بايد در ابتدا اسناد مربوط را مرور کنيد تا مطمعن شويد که براي نصب، سيستم شما حداقل نيازها را دارا ست.
اگر شما روي سيستمتان يک نسخه  Evaluation version يا يک نسخه Not for resale از نرم افزار را نصب کرده ايد، شما ميتوانيد option اضافي نصب کنيد .ولي اگر يک نسخه معتبر از نرم افزار را داشته باشيد شما قادريد تا Options  وagents براي يک دوره زماني خاص ارزيابي کنيد.

زماني که شما اختيارات اضافي نصب ميکنيد نرم افزار تمام سرويسها را متوقف ميکند .اگر شما يک job ‌ در حال اجرا داريد ميتوانيد درخواست کنيد که آنرا متوقف کند يا تا زمان اتمام ……..

نکته :‌ اگر General Admin Server Option در حال نصب باشد و شما بخواهيد addition option‌ را روي Managed Media Server‌ نصب کنيد ، شما ميتوانيد در Managed Media server وقفه ايجاد کنيد تا Central Administration Server ازتفويض Job جلوگيري کند. زماني که نصب شما کامل ميشود ……..

مراحل نصب Backup Exec Option ‌ در يک کامپيوتر محلي

1)      Backup Exec‌ را براي ويندوز سرور Start‌ کنيد و يا رسيدگي کنيد که سرويس در حال اجرا باشد.

2)      منو Tools‌ را باز کنيد و گزينه Install Option and License Keys on this Media Server انتخاب کنيد.

3)      يکي از روشهاي زير را براي وارد کردن کليد فعال ساز انتخاب کنيد .
وارد کردن کليد به صورت دستي(manually enter license keys) :
–  کليد فعال ساز را درون فيلد License key‌ وارد کنيد .
–  روي گزينه Add‌کليد کنيد.
–  اين عمل را براي تمام کليدهاي که ميخواهيد امکانات آنرا نصب کنيد تکرار کنيد.
وارد کردن کليد فعال ساز از فايل: (import license key from a file)
–  گزينه Import  را انتخاب کنيد .
–  فايل besernum.xml را انتخاب کنيد.

4)      گزينه Next ‌ را انتخاب کنيد.

5)      امکاناتي را که براي نصب انتخاب کرده ايد بازبيني کنيد و سپس روي گزينه Next‌کليد کنيد.

6)      اگر اطلاعاتي را که براي اضافه کردن انتخاب کرده ايد درست بود و شما ميخواهيد آنرا نصب کنيد روي گزينه Next‌کليد کنيد .

7)      مراحل نصب را يک بار ديگر مرور کنيد و سپس روي گزينه Install‌کليد کنيد.
نرم افزار در طول دوره نصب تمام برنامه هاي در حال اجرا را متوقف ميکند…..

زماني که نصب برنامه تمام شد سرويس مجدد راه اندازي ميشود.

8)      روي گزينه Finish  کليد کنيد.

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم