چگونه کار ميکند Backup Exec

در اين نرم افزار Backup ,Restore و ابزارهاي عملياتي همهگي  Jobs‌ ناميده ميشوند و براي ارسال از کنسول Administration استفاده ميکنند.مديران شبکه يا توانايي اجراي کنسول Administration از يک Media Server  (يک ويندوز سروري که يک هارد ذخيره ساز به آن متصل شده باشد)  يا يک Remote Computer. بعد از ايجاد Jobs اجزاء Backup Exec Server بر روي Media Server پردازش Job‌ را انجام ميدهد.
تمام انتقال اطلاعاتي که بين Backup Exec  و ديگران مثل ارسال Job،نمايش نتيجه و ابزار اجرا و عمليات هاي Media از طريق کنسول Administration اجرا ميشوند.

symsntec

از طريق کنسول Administration‌ شما ميتوانيد تنظبمات مورد نظرتون را پيکربندي کنيد ويک سري گزينه هاي پيش فرض را که شما ميخواهيد Backup Exec  براي اجراي Jobs‌ از انها استفاده کند را اعمال کنيد. با اين حال شما ميتوانيد تنظيمات پيش فرص را براي يک Job  خاص لغو کنيد مانند انتخاب Backupآخر هفته از محيط کاري .شما ميتونيد Jobs‌ را ايجاد کنيد که تنها يک بار اجرا شود مانند بازيابي يک فايل خاص از يک سرور و يا برنامه اي را ايجاد کنيد که Jobs  آن بارها تکرار شوند مانند Job تهيه نسخه پشتيبان روزانه.

Wizards‌ شما را در سرتاسر عملياتهاي Backup Exec راهنمايي ميکند که شامل ايجاد Job براي Backup  و Restore کردن اطلاعات ، تنظيم دوره اجراي Jobs  و تنظيمات Media‌ براي حفاظت از داده هايي که جديدأ ثبت شده اند.
شما ميتوانيد مراحل کامل اجراي يک
job  را با استفاده از Job monitor ببينيد و يا با استفاده از تقويم برنامه کامل مربوط به زمان اجراي Jobs‌ را به طور سريع مشاهده کنيد که اين برنامه ها به صورت روزانه يا هفته اي و يا ماهانه اجرا ميشوند.

Media Server‌ شامل Media وابزار ديتابيس ميشود که طراحي آن فرايند سازمان دهي و اختصاص دستگاههاي ذخيره سازي که به Media Server‌شما متصل شده اند را آسان ميکند و به جلوگيري از بازنويسي (Overwritten)  به صورت تصادفي کمکم زيادي ميکند .در سرتاسر توابع مديريتي ابزارها در Backup Exec  شما ميتوانيد گروههاي منطقي ابزارهاي ذخيره سازي را با هم در يک استخر ابزار قرار دهيد. در سرتاسر توابع مديريتي شما ميتوانيد همه Media  را در کتابخانه يتان سازماندهي ،پيگيري و عيب يابي کنيد.

شما توانايي تغييراتي را بر اساس زير تعريف کنيد:

–          در دوره هاي زماني از نسخه هاي رونويس محافظت ميکند تا مطمئن شود که فايلهاي Media به صورت تصادفي رونويسي نشده باشند .

–          تنظيم خودکار برچسبهاي Media

–          نمايش آمارهاي مربوط به Media مانند:سن Media ،ساعات استفاده از آن ،تعداد اعضا ،‌ مقداربايتهاي نوشته و خوانده شده و اماري درباره خطاهاي که با آن مواجه شده است و توسط Backup Exec به صورت اتوماتيک رد يابي شده است.

پس از اينکه يک Job‌ اجرا ميشود، نتيجه مربوط به آن در يک job history ذخيره ميشود. از فايلهايي که ازآنها قبلا Backup گرفته شده يک رکورد در Backup Exec Catalog نگهداري ميشوند.Job History يک گزارش ازاتفاقاتي است که در دوره پردازش يک job‌ اتفاق مي افتد(امارها و خطاها و غيره…) و فايلهاي Catalog که بازيابي هاي اتنخابي را رکورد ميکند.

برچسب ها :

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم