DHCP

DHCPمخفف عبارت Dynamic Host Configuration Protocolاست که با نصب این سرویس بر روی یک Serverمی توانیم در ان یک محدوده ادرسIP تعریف نموده و از ان بخواهیم تا به کلاینت هایی که IPانها به صورت اتوماتیک تنظیم شده است IPاختصاص دهد.(تمامی کاربران اینترنت به صورت اتوماتیک IPدریافت می کنند.)

چگونگی کارکرد یکDHCP:

زمانیکه یک کاربر کامپیوتر خود را راه اندازی می کند سیستم عامل ان بعد از بالا امدن در خواستIPمی کند. بعد از ان 4 مرحله انجام میگیرد:

1-   DHCP Discover

در این مرحله Clientدرخواست خود را جهت دریافتIPدر شبکه پخش (Broadcast) می کند.

2-  DHCP Offer

در این مرحله تمام DHCP Serverهایی که Broadcastانجام شده در مرحله اول را دریافت می کنند از Range IPتعریف شده بر روی خود یک IPانتخاب نموده و به همراه مدت زمانی که قرار است انIPرا در اختیار Clientقرار دهد و ان را به شکل زیر ارسال میکند.

Source IP=IP of DHCP Server

Destination MAC Address=Client Destination IP=255.255.255.255

3-  DHCP Request

Clientدرخواست کننده پس از دریافت DHCP Offerها اولین DHCP Offerرا انتخاب نموده و ان را توسط یک Packetدر شبکه Broadcastمی کند و در ان PacketادرسDHCP Serverکه Offerاو قبول شده است مشخص می نماید.

4-   DHCP Ack ,DHCP Nack

پس از انکه Clientبه DHCP Serverکه Offerاوقبول شده DHCP Requestرا فرستاد در صورتیکه هنوز IPکه Offerشده در Rangeاو وجود داشته باشد و توسط Adminحذف نشده باشد DHCP Serverتایید خود را مبنی بر اختصاص IPبه Clientاعلام می کند. ولی اگر IPتوسط Adminاز Rangeمربوطه حذف شده باشد DHCPبه Clientدرخواست کننده پیغامDHCPNackرا ارسال می کند و Clientمجبور می شود که تمام مراحل را دوباره طی کند.

اگر DHCPدر شبکه موجود نباشد:

Clientپس از ارسال DHCP Discoverیک ثانیه منتظر جواب می ایستد اگر جوابی دریافت نکرد 3بار دیگر به فاصله زمانی 9 و 13 و 16 ثانیه دوباره Broadcastمی کند اگر باز هم جوابی نگرفت هر 5 دقیقه یک بار به کار خود ادامه می دهد.

اگر کلاینت به هر دلیلی DHCPرا پیدا نکند به صورت اتوماتیک از APIPA، یک ادرس انتخاب می کند که از رنج 169.254.x.yاست. در ضمن قبل از استفاده، ان را Broadcastمی کند تا احیانا کلاینت دیگری در حال استفاده از ان IPنباشد. با این حال هر 5 دقیقه یک بار به تلاش خود مبنی بر گرفتن IPاز DHCPادامه می دهد.

 دستور Ipconfig:

با استفاده از این دستور که در Command Promptاجرا می شود می توان تنظیمات IPرا مشاهده کنیم. برای گرفتن IPاز DHCPباید دستور IPCONFIG/RENEWرا درCMDوارد کنیم و برای ازاد کردن IPدستور IPCONFIG/RELEASEرا در همان CMDوارد می کنیم.

3-13-3 IP reservation:

در صورت نیاز می توان برای کامپیوتر ها و مخصوصا Network Printerها IPرزرو نمود تا هر بار که انها درخواست IPنمودند ان IPهای رزرو شده به انها اختصاص داده شود برای این کار دانستنMACAddressکارت شبکه مورد نیاز است.

Lease Time:

به مدت زمانی که یک IPبه یک Clientاختصاص داده می شود Lease Timeمی گویند که به صورت پیش فرض 8 روز است

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم