نصب Backup Exec ‌ روي سيتم هاي Remote

اگر شما Backup Exec ‌ را مستقيما از روي Terminal server وMedia‌ را از روي Shared Driver نصب ميکنيد ، شما بايد در نصب از قسمت UNC  استفاده کنيد .توجه کنيد که نصب با Mapped drives ‌ را پشتيباني نمي کند.
شما ميتوانيد اين نسخه(Remote computers)  را روي چندين سرور نصب کنيد .شما مي توانيد مراحل نصب را روي 5 سيستم به صورت همزمان اجرا کنيد .

نکته : شما ميتوانيد مراحل نصب را از روي Add or Remove Programs ويندوز اجرا کنيد .براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به  Microsoft Documentation  مراجعه کنيد .

سیمانتک

 مراحل نصب Backup Exec  در يک کامپيوتر Remote

1)      يکي از راههاي زير را براي نصب انتخاب کنيد.
نصب نرم افزار براي اولين بار :
– از روي CD  فايل مربوط به نصب را انتخاب کنيد.
– روي Next ‌ کليد کنيد .
– گزينه I accept the terms of the license agreement را انتخاب کنيد .
– انتخاب گرينه Next
– نصب Remote Install را انتخاب کنيد .
– باز هم گزينه Next‌ را انتخاب کنيد .
نصب کردن نسخه Remote‌ بعد از اينکه شما نسخه Local‌برنامه را نصب کرديد.
– از منو Tools گزينه Install Agent And Media Server on Other Server  را ا نتخاب کنيد.
– سپس روي گزينه Next  کليد کنيد .

2)      گزينه Backup Exec Servers را انتخاب کنيد و روي گزينه Add‌ کليد کنيد .

3)      يکي از گزينه هاي زير را براي اجرا انتخاب کنيد .
با استفاده از Browse :
– روي گزينه Browse‌ کليد کنيد.
– از روي ليست نام تمام Remote computers   را که ميخواهيد اين گزينه روي انها نصب شود را انتخاب کنيد
– کليد OK را انتخاب کنيد.
Remote computers را به صورت دستي اضافه کنيد:
– نام سيستم  يا IP  و Domain سيستم را وارد کنيد .
– روي گزينه Add کليد کنيد.

4)      در صفحه Remote Logon Credentials Panel گزينه ها را  به شرح زير تکميل کنيد.
– User Name

نام کاربري را وارد کنيد که در کامپيوتر Remote‌ حق دسترسي کامل داشته باشد.
– Password

پسوردي را براي کاربري با حق دسترسي کامل وارد کنيد.
Domain –

نام Domain را که سيتم در آن Domain‌واقع شده وارد کنيد .
-User Name  و Password‌زماني که بخواهيم در طول دوره نصب به سيستم متصل شويم از ان استفاده ميکنيم .
روي گزينه Use this user name and password when attempting to connect to additional computers  کليد کنيد ، براي جلوگيري از ورود اعتبار به صورت جداگانه براي هر Remote computer‌ که شما انتخاب ميکنيد

5)      روي گزينه OK  کليد کنيد .

6)      در صفحه Remote Installation Type panel يکي از راههاي زير  را انتخاب کنيد و روي گزينه Next کليد کنيد .
– نصب کردن با استفاده از گزينه مجوز (Remote install with licensed option)
گزينه را انتخاب کنيد و کليد معتبر را براي Remote computer وارد کنيد .در طول دوره نصب شما بايد يک کليد فال ساز براي Remote computers درخواست کنيد
اگر شما اين گزينه را براي نصب در ويندوز سرور ‌انتخاب کرديد بعد از آن بايد شما يک Folder درمقصد درخواست کنيد .
شما ميتوانيد تنظيمات مربوط به مقصد را بپذيريد و يا انها را تغيير دهيد .
پس از اين مرحله براي ادامه کاربه مرحله 7 برويد.
–  نصب Remote با استفاده از تنظيمات همان سيستم به عنوان کامپيوتر Local
با انتخاب اين گزينه براي نصب از راه دور ميتوانيد از همه اختياراتي که در سيستم محلي هنگام نصب مشخص شده است استفاده کنيد .زماني که شما از اين گزينه استفاده ميکنيد  شما نمي توانيد هيچ کدام از تنظيمات را روي سيستم راه دور (Remote computer) تغيير دهيد.به عنوان مثال اگر شما روي سيتم محلي گزينه Intelligent Disaster Recovery را نصب کرده باشيد همين امکان روي سيستم راه دور شما نيز نصب مي شود.
اين گزينه تنها زماني در دسترس است که شما هر دو گزينه Local and Remote Install Option را انتخاب کرده باشيد.
پس از انتخاب اين گزينه براي ادامه کار به مرحله 8 برويد.
– نصب نسخه Remote‌ با استفاده از تنظيمات يک ‍Clone File
با اتنخاب اين گزينه شما ميتوانيد براي نصب نرم افزا ر روي سيستم Remote از يک Clone file استفاده کنيد.ممکن است که اين فايل روي CD‌ يا درون يک فايلي که قبلا ايجاد شده باشد. شما ميتوانيد براي انتخاب محلي که فايل در آن قرار گرفته از گزينه Browse استفاده کنيد .
پس از انتخاب اين گزينه براي ادامه کار به مرحله 8 برويد.

7)      يکي از روشهاي زير را براي وارد کردن کليد فعال ساز انتخاب کنيد.
وارد کردن کليد به صورت دستي(manually enter license keys) :
–  کليد فعال ساز را درون فيلد License key‌ وارد کنيد .
–  روي گزينه Add‌کليد کنيد.
–  اين عمل را براي تمام کليدهاي که ميخواهيد امکانات آنرا نصب کنيد تکرار کنيد.
وارد کردن کليد فعال ساز از فايل: (import license key from a file)
–  گزينه Import  را انتخاب کنيد .
–  فايل besernum.xml را انتخاب کنيد.

نصب نسخه ارزيابي شده:
–  فيلدهاي مربوط به کليد را خالي بگذاريد
–  براي ادامه مراحل نصب به گام 9 برويد.

8)      بازبيني مجدد گزينه هايي که براي نصب انتخاب کرده ايد.

9)      در فيلد مربوط به محل قرار گرفتن پوشه مقصد ، محلي که در سيستم Remote ‌ ميخواهيد نرم افزار را نصب کنيد وارد کنيد .ادرس پيش فرض براي اين مکان C:\Program Files\Symantec\Backup Exec است .

10)   گزينه Next ‌ را انتخاب کنيد .

11)   در صفحه Symantec Backup Exec Services Panel گزينه ها را به شرح زير تکميل کنيد .
User Name –
User Name‌ را براي حساب کاربريي که بتواند از سرويس Backup Exec استفاده کند وارد کنيد.
اگر Remote computer‌ در يک دومين قرار دارد ،از حساب کاربريي Administrators ‌ يا حساب کاربريي که معادل آن است که در گروه Administrator group قرار دارد استفاده کنيد.
اگر Remote computer‌در يک Workgroup قرار دارد .از يک حساب کاربرى Administrators ‌ يا حساب کاربريي که معادل آن است که در گروه Administrator group همان سيستم قرار دارد استفاده کنيد.
– Password
پسورد را براي حساب کاربريى Administrator که اين سرويس بتواند با آن کار کند را وارد کنيد .
– Domain

اگر سيستم شما در يک Domain قرار دارد نام آن Domain را انتخاب کنيد .
اگر سيستم شما در يک Workgroup ‌کار مي کند نام سيستم را انتخاب کنيد .

12)   گزينه Next ‌ را انتخاب کنيد .

13)  در صفحه Symantec Backup Exec Database Panel بر اساس ليست زير يکي از مکانها را براي ذخيره کردن ديتابيس انتخاب کنيد و گزينه Next‌ را انتخاب کنيد .
ايجاد يک Local Backup Exec SQL Express instance
–  روي گزينه Create a local backup exec SQL express instance to store the database
–  ميتوانيد محل قرار گرفتن ديتابيس را تغيير دهيد و مکان جديدي را وارد کنيد .
از يک ديتابيس خارجي استفاده کنيد مانند SQL Server 2000 or SQL Server 2005
–  روي گزينه Use an existing SQL server 2000 (SP3a or later) or SQL Server 2005(SP2 or later) instance on the network to store the database on
–  نمونه را انتخاب کنيد (Instance)
زماني که شما Symantec  را روي يک ديتابيس خارجي نصب ميکنيد به اين موضوع توجه داشته باشيد که
نرم افزار به صورت خودکار تمام ويژگيهاي ديتابيس را که در دسترس نيستند را بازيابي ميکند .
توجه : در طول دوره نصب و به روز کردن Backup Exec‌ ، نرم افزار سرويسهاي SQL  را Stop , Start  ميکند.کاربرانى که توسط اين ديتابيس ايجاد شده اند و از SQL‌ مورد نظر استفاده ميکنند در طول دوره نصب در دسترس نيستند .براي پيشگيري از مشکل شما بايد Backup Exec ‌ را در SQL ‌ خودش نصب کنيد .

14)  در صفحه Symantec Tape Device Drivers پيامها را بخوانيد ، روي گزينه Next  کليد کنيد و مراحل نصب را ادامه دهيد .پس از نصب نرم افزار شما ميتوانيد راه اندازها را براي استفاده ازابزارهاي ذخيره سازي اطلاعات نصب کنيد.

15)  اگر شما درخواستي براي وارد کردن اطلاعات يا انتخاب تنظيمات براي اضافه کردن گزينه ها داريد بعد از هر انتخاب  روي گزينه هاي OK , Next‌ کليد کنيد .

16)  ميتوانيد گزينه هايي را که براي نصب انتخاب کرده ايد مرور کنيد .سپس روي گزينه Next کليد کنيد .

17)  مراحل نصب را بازبيني کنيد و روي گزينه Install کليد کنيد .مراحل نصب يک Job‌ به نام bkupinst.htm روي سيستمي که Backup Exec  روي آن نصب شده ايجاد ميکند .اين فايل تمام خطاهايي را که در طول دوره نصب با ان برخورد کرده را ليست ميکند .خط آخر نمايش داده ميشود اگر که شما با موفقيت نصب را تمام کرده و سيستم را Restart ‌کرده باشيد.

18)  روي گزينه Next ‌ و سپس روي گزينه Finish  کليد کنيد .
براي پيکربندي بهتر ،سيستم را Restart ‌ کنيد .

راه اندازهاي مربوط به ابزارهاي ذخيره سازيى که به سرور متصل هستند را نصب کنيد .

فرزانه تقدیسی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی - پس از اتمام دوره Elastix & MCSE & CCNA & CCNP و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه مشغول به کار شدم